Remedi

 
 
De werkgroep Remedi werkt sinds 1986 in samenwerking met de stichting Horizon Holland aan de opbouw van gezondheidszorg in Derde Wereld landen en Oost Europa. Sinds medio 2000 is de werkgroep een Stichting. Remedi bestaat uit vrijwilligers die tweemaandelijks bij elkaar komen om nieuw aangemelde projecten te beoordelen, de voortgang van bestaande projecten te bespreken en zonodig bij te sturen. Naast het geven van materiële en financiële ondersteuning probeert Remedi ook kennis en vaardigheden over te brengen. Via Horizon Holland worden regelmatig jaarcontractanten een stagiaires uitgezonden. Publicaties over de projecten staan op onze Homepage (www.remedi.org) en zijn ook in de pers en vakbladen verschenen.

Subsidies worden verkregen via een klein aantal vaste donateurs. Daarnaast worden aan de projecten gelden gekoppeld, die via publieksacties of subsidie aanvragen worden verkregen. Middelbare Scholen, de Stichting Kinderpostzegels, de Simavi, de Memisa, Horizon Holland, Stichting S.O.S en nog een aantal andere Stichtingen ondersteunden via bemiddeling van Remedi de projecten of doen dit nog steeds. Projectcoördinatoren en Locale Counterparts hebben met name bij de start van een project te maken met vele organisatorische problemen. Men wil mensen helpen die duidelijk in moeilijke omstandigheden verkeren, maar moet zich om dat goed te doen opstellen als een manager op afstand. Bij de ondersteuning van een project is soms veel geld betrokken waar Projectcoördinator en Counterpart niet alleen voor verantwoordelijk kunnen zijn. Alvorens tot afspraken over te gaan is van groot belang de exacte positie van het project vast te stellen binnen de formele Gezondheidszorg, de Politieke en ook de Informele Sector.

Deze handleiding beoogt bouwstenen aan te reiken voor een goede projectopbouw, geeft voor de verschillende fasen controlelijsten en reikt tenslotte een aantal ijkpunten aan waarmee de kwaliteit van een project kan worden gemeten.

Voor meer informatie: remedi.org


Digitaal aanmelden project
Digitaal aanmelden vrijwilliger


Download hier:

 Handleiding Projectbegeleiding

 Controlelijst

 Voorbeeldbrief
 
 

Reacties

 

Delen